TẦM NHÌN

Trở thành một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam và khu vực, khằng định sức mạnh của ý chí và năng lực Người Việt trong sự phát triển của ngành dược phẩm Việt Nam và thế giới.

SỨ MẠNG

Tạo dựng Công ty vững mạnh, uy tín và có trách nhiệm cao đối với nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Chính trực.
 • Hiệu quả.
 • Trách nhiệm.
 • Đa dạng
 • Sáng tạo

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

NAFARMA sẽ thành một công ty bao gồm các lĩnh vực hoạt động như sau:

 • Tiếp thị và phân phối dược phẩm, chế phẩm sinh học.
 • Nghiên cứu và sản xuất dược phẩm và chế phẩm sinh học trong và ngoài nước.

N HOÁ CÔNG TY

 • Kỷ luật.
 • Hiệu quả.
 • An toàn.
 • Thấu hiểu.
 • Học hỏi