Tuyển dụng

TRÌNH DƯỢC VIÊN – THÁNG 11/2022

Tuyển dụng

QUẢN LÝ SẢN PHẨM – THÁNG 10/2022

Tuyển dụng

SALES ADMIN – THÁNG 10/2022

Tuyển dụng

KẾ TOÁN VIÊN – THÁNG 09/2022

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KHO – Tháng 9/2022

Tuyển dụng

KẾ TOÁN VIÊN – Tháng 7/2022

Tuyển dụng

TRÌNH DƯỢC VIÊN TP.HCM – Tháng 8/2022

Tuyển dụng

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN LỄ TÂN – THƯ KÝ VĂN PHÒNG 2020